News

The third Nazarbayev University Alumni Reunion

third NU ALUMNI reunion

The third Nazarbayev University Alumni Reunion will be held on October 26, 2019. Do not miss it!